ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

Česká republika

Přehled vybrané legislativy:

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=30139&fulltext=&nr=&part=&name=trestn~C3~AD~20~C5~99~C3~A1d&rpp=15#local-content

 

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=30398&fulltext=&nr=&part=&name=ob~C4~8Dansk~C3~BD~20soudn~C3~AD~20~C5~99~C3~A1d&rpp=15#local-content

 

Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=36762&fulltext=&nr=116~2F1985&part=&name=&rpp=50#local-content

 

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=38544&fulltext=p~C5~99estupek&nr=&part=&name=&rpp=50#local-content

 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Aktuální znění: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49278&nr=121~2F2000&rpp=15#local-content

http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/

 

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád).

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51202&fulltext=&nr=&part=&name=exeku~C4~8Dn~C3~AD~20~C5~99~C3~A1d&rpp=50#local-content

 

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51286&fulltext=&nr=&part=&name=ochrana~20hospod~C3~A1~C5~99sk~C3~A9~20sout~C4~9B~C5~BEe&rpp=50#local-content

 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=53360&fulltext=&nr=&part=&name=soudn~C3~AD~20~C5~99~C3~A1d~20spr~C3~A1vn~C3~AD&rpp=50#local-content

 

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58329&nr=480~2F2004&rpp=15#local-content

– Výkladové stanovisko k § 3 až 6 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

http://www.mpo.cz/dokument107038.html

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=58370&fulltext=p~C5~99estupek&nr=&part=&name=spr~C3~A1vn~C3~AD~20~C5~99~C3~A1d&rpp=50#local-content

 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=59921&fulltext=&nr=127~2F2005&part=&name=&rpp=50#local-content

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=68040&fulltext=&nr=&part=&name=trestn~C3~AD~20z~C3~A1kon~C3~ADk&rpp=15#local-content

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

 

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-91

 

Zákon č. 273/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=78073&fulltext=&nr=273&part=&name=&rpp=50#local-content

 

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304

 

Odkazy na anglickou verzi vybrané české legislativy:

(English versions of some Czech Acts, etc.)

 

Consolidated text of Act No. 121/2000, on Copyright and Rights Related to Copyright and on Amendment to Certain Acts (the Copyright Act), as amended by Act No. 81/2005, Act No. 61/2006 and Act No. 216/2006

http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/12-AZ_2006_v_AJ.pdf

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126153

 

Amendment No. 168/2008 Coll. to the Copyright Act (entered into force on 19 May 2008)

http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-v-anglickem-prekladu-7613/

 

Decree No. 488/2006 Coll., as amended by Decree No. 408/2008 Coll. defining types of devices for making reproductions, types of blank record carriers and the amount of lump-sum remuneration

http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-v-anglickem-prekladu-7613/

 

Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services and on the amendment to certain other acts (Certain Information Society Services Act)

http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,1198/

http://www.zakonyanglicky.cz/?documentation=act-no-4802004-coll-on-certain-information-society-services

 

Act No. 513/1991 Coll., (Commercial Code)

http://www.justiniano.com/codigos_juridicos/cheka/codigo_comercial.pdf

 

 

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music